FAQ

staże i szkolenia łódź

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu i odpowiedzi na nie.

 

Jaka jest wysokość stypendium stażowego?

W okresie odbywania stażu, stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

Jaki jest minimalny okres trwania stażu i ile wynosi maksymalny czas pracy stażysty w ciągu tygodnia? 

Minimalny czas trwania stażu/praktyki wynosi 3 miesiące. Ponadto czas pracy osoby odbywającej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby będącej osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Miesięczny wymiar stażu/praktyki powinien być liczony proporcjonalnie do liczby dni uczestnictwa danej osoby w tej formie wsparcia.

Czy przy szkoleniach zawodowych obligatoryjnym jest 25 godz. szkolenia na tydzień? 

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej, prowadzonej w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Czy każde szkolenie musi się kończyć egzaminem państwowym? 

Każde nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji powinno być zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Przy czym nabycie kwalifikacji od nabycia kompetencji różni się tym, że nabycie kwalifikacji ma charakter formalny wynikający z obowiązujących przepisów. Np. w przypadku kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego będzie to odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym uprawniające do wykonywania pracy operatora wózka na terenie całego kraju (a nie tylko na terenie danego zakładu pracy).

Czy za osoby bierne zawodowo mogą być uznani słuchacze szkół policealnych oraz słuchacze studiów podyplomowych? 

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie prac

Definicja osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:

  • studentów studiów stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu 2 przyjęte w ramach niniejszego konkursu dotyczące wyłącznie osób młodych w kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do projektów;
  • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
  • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

Czy osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) może być traktowana jako bierna zawodowo? 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
  2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
  3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne.

W związku z powyższym osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako bierna zawodowo i tym samym być uczestnikiem projektu w ramach PO WER jak i w RPO.

Co oznacza określenie „do 29 roku życia”? 

Określenie „do 29 roku życia” oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Czy do kategorii NEET można kwalifikować osoby niezatrudnione, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które w okresie ostatnich 4 tygodni szkoliły się ze środków prywatnych? 

Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Zatem, osoby nie pracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.