Dla kogo?

staże i szkolenia łódź

Uczestnikami projektu „Młodość vs wyzwania rynku pracy” mogą zostać:

  • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku od 15 do 30 roku życia,
  • osoby, które są bez pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy,
  • zamieszkujące obszar województwa łódzkiego (konkretnie: miasto Łódź i powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łodzki wschodni).

Młodzież NEET:

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kategorii NEET.

Zgodnie z definicjami IZ PO WER, pod pojęciem „do 29 r.ż.” kwalifikujemy również osoby, które ukończyły 29 rok życia, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i tak wszędzie została zapisana grupa docelowa.

za: wuplodz.praca.gov.pl