Cele projektu

staże i szkolenia łódź

 

Projekt „Młodość vs. wyzwania rynku pracy” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” poddziałanie 1.2.2. Projekt realizowany jest w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. Partnerem Projektu jest EBN Polska.

Projekt realizowany będzie w okresie marzec 2016 – sierpień 2017, w dwóch edycjach.

Rekrutacja do I edycji: marzec- maj 2016, a do 2 edycji: wrzesień – październik 2016. Więcej na temat rekrutacji do projektu w zakładce – Rekrutacja. UWAGA! Rekrutacja została już zakończona!

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (56 kobiet; 44 mężczyzn), po 50 w każdej edycji. Uczestnikami projektu będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku od 15 do 30 roku życia, które są bez pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z def. osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące obszar województwa łódzkiego (miasto Łódź i powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński i łodzki wschodni). Aby dokładnie dowiedzieć się, kto może zostać Uczestnikiem projektu zajrzyj do zakładki Dla kogo?

Aktywizacja w ramach projektu realizowana będzie poprzez następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe i indywidualna identyfikacja potrzeb, możliwości doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy.
  2. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb Uczestników
  3. Staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.
  4. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy po odbyciu staży zawodowych.

Zakres udzielanego wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności. Dzięki indywidualnemu i kompleksowemu podejściu do każdego Uczestnika, zwiększymy możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Dzięki indywidualnym spotkaniom z doradcą zawodowym i utworzeniu IPD (indywidualny plan działania) zidentyfikowane zostaną potrzeby, możliwości i predyspozycje zawodowe Uczestników. Szkolenia (zgodne z IPD i zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców) zapewnią uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a odbycie staży uzupełni zdobytą wiedzę podczas szkoleń oraz zdobycie cennego doświadczenia w zawodzie, co znacznie zwiększy atrakcyjność i szanse Uczestników na lokalnym rynku pracy. Szkolenia oraz staże wybrane na podstawie zapotrzebowania i specyfiki regionalnego rynku pracy, monitoringu zawodów deficytowych w województwie łódzkim w 2014r. oraz analizy ofert pracy w województwie łódzkim.

W pierwszej kolejności Uczestnicy zostaną oddelegowani na szkolenia z zakresu:

1.  Księgowość I st. i kurs biznesowego j. angielskiego,

2.  Magazynier i obsługa wózków widłowych.

Ponadto, jeśli zostaną zdiagnozowane inne indywidualne potrzeby Uczestników, mogą zostać oni skierowani na szkolenia z katalogu otwartego.

Przykładowy katalog otwarty: programista, w tym aplikacji, grafik komputerowy, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, opiekun dziecka, kierowca C+E, specjalista ds. marketingu i handlu, handlowiec, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, pilot wycieczek, fryzjer, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kelner, barman, spawacz metodą TIG/ MIG, kosmetyczka, elektryk, murarz/tynkarz, kucharz, w tym małej gastronomii, specjalista kadry i płace brukarz diagnosta, broker ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej (telemarketer), bukieciarz, kierowca autobusu, monter elektronik, agent reklamowy, szwaczka, doradca podatkowy, projektant stron internetowych, introligator poligraficzny, asystent do spraw księgowości, mechanik samochodów osobowych, technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, operator maszyn do szycia.

Wszystkie kursy (szkolenia) zakończone zostaną przyznaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy zostaną skierowani na trzymiesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców, powiązane z odbytymi szkoleniami zawodowymi, po których w ramach projektu Uczestnicy otrzymają usługę indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy.

Zobacz również Biuro Projektu, gdzie znajdują się dane kontaktowe do Realizatora Projektu i Partnera Projektu.

 

Realizowane w ramach projektu zadania:

1. Identyfikacja  potrzeb  osób  młodych:

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, możliwości i predyspozycji osób bezrobotnych i biernych zaw. na podstawie ankiet i rozmów, utworzenie indywidualnych planów działania (IPD). Pozwoli to dopasować charakter szkoleń zawodowych i staży do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika. Wymagane 100% obecności.

Podczas planowania kariery zawodowej duże znaczenie ma kilka czynników, jak np. system wartości, cechy charakteru czy predyspozycje zawodowe, które są omawiane na sesji indywidualnej z doradcą by opracować najlepszą ścieżkę rozwoju. Identyfikacja pomaga określić posiadane kompetencje, zanalizuje indywidualne ścieżki kariery Uczestników, ukaże szanse stwarzane w procesie uczenia, przedstawi informacje o zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

Zadanie to jest kluczowym elementem w Projekcie, ponieważ przyczyni się do wybrania i sfinansowania najbardziej odpowiednich i dopasowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników szkoleń, które jednocześnie będą odpowiadały na potrzeby regionalnego rynku pracy.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbędą się w wymiarze 8h/os  i zwracane będą koszty dojazdu.

2. Szkolenia

Na podstawie utworzonych IPD Uczestnicy w 1szej kolejności zostaną oddelegowani na szkolenia z zakresu: księgowość I st. i kursu biznesowego j. angielskiego oraz magazynier i obsługa wózków widłowych (jeżeli będą posiadać odpowiednie predyspozycje zawodowe, a następnie z Katalogu otwartego.

Wszystkie szkolenia zakończone egzaminem i certyfikatem, zgodne z IPD, branżami i potrzebami lokalnego rynku pracy, na których zamieszkują Uczestnicy oraz zawodami uznanymi przez standardy kwalifikacji zaw. i w oparciu o Ranking zawodów deficytowych za rok 2014 lub nowszy. Szkol. zlecone firmom wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zwracany będzie  koszt  dojazdów na szkolenia i wypłacane będzie stypendium szkoleniowe.

3. Staże u lokalnych przedsiębiorców, na terenie województwa łódzkiego – powiązane z odbytymi szkoleniami zawodowymi

Staże dają szansę skonfrontowania wiedzy i umiejętności zdobytej w trakcie szkoleń zawodowych, a także umożliwiają poznanie środowiska pracy. Stażyści otrzymują wskazówki od etatowych pracowników, zdobywając w ten sposób nową wiedzę, przydatną w późniejszym życiu zawodowym Jest to okazja to tego, aby poznać firmę, organizację pracy i wymagania na różnych stanowiskach 3-miesięczny okres stażu daje możliwość pozyskania cennego doświadczenia wymaganego od pracodawców na rynku pracy i jest czasem optymalnym na zdobycie kwalifikacji. Podjęcie stażu pozwoli na zdobycie umiejętności praktycznych oraz cenionego na rynku pracy doświadczenia.

Staże będą trwały 3 miesiące i wypłacane będzie stypendium stażowe.

4. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy w wyniósł w kraju blisko 10 miesięcy a na obszarze realizacji Projektu sytuacja kształtuje się znacznie gorzej. Kobiety dłużej pozostawały bez pracy – przeciętnie w ciągu swojego życia kobiety pozostały bezrobotne przez 23,9 miesiąca, podczas gdy mężczyźni 13,5 miesiąca Pośrednictwo Pracy poprowadzi instytucja posiadająca wpis do KRAZ. Każdej osobie zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy.

Pośrednictwo pracy udzielane będzie w wymiarze 8h/os i zwracany będzie koszt dojazdów.

 

Masz więcej pytań? Zajrzyj do FAQ.